Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Tại Ơn Tại Gp Đà Nẵng 17/10/2017

Ngày 17/10/2017, lúc 17g00 Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã về dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, nơi mà ngài đã được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của cộng đoàn giáo xứ. Dưới đây là tiểu sử của ngài: ⛪ 26.12.1962: Sinh tại Đà Nẵng. ⛪ 1969-1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn. ⛪ 1979-1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp.HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học. ⛪ 1993-1999: Tu học tại Đại Chủng viện…

Read More