Bản Tin 397 – Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A 22/10/2017