Bản Tin 399 – Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A 12/11/2017