Giáo Xứ An Sơn

    Giáo Xứ An Sơn   Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời Ngày bổn mạng: 15/08 Ngày thành lập giáo xứ: 1625 Ngày xây dựng nhà thờ: 2005 Địa chỉ: Xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam Điện thoại: 0510.3672059   Mộ Tử Đạo ở An Trường – Giáo Xứ An Sơn   Giếng Tử Đạo – Giáo Xứ An Sơn

Read More