Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Tại Ơn Tại Gp Đà Nẵng 17/10/2017

Ngày 17/10/2017, lúc 17g00 Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã về dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, nơi mà ngài đã được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của cộng đoàn giáo xứ.

Dưới đây là tiểu sử của ngài:

 26.12.1962: Sinh tại Đà Nẵng.
 1969-1979: Học các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Saigon, Trần Quốc Tuấn.
 1979-1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học Tự nhiên) Tp.HCM, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học.
 1993-1999: Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon.
 30.6.1999: Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà Saigon. Châm ngôn đời linh mục: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18).
 1999-2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận, trợ giảng sinh ngữ tại ĐCV Thánh Giuse Sàigon.
 2001-2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma; tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D) chuyên biệt về Hôn nhân và Gia đình.
 2006: Học về Đào tạo Ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma
 2006-2014: Trung tâm Mục vụ TGP Saigon – Tp.HCM. Giáo sư các môn: Mục vụ Gia đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Đồng hành thiêng liêng tại Học viện Mục vụ TGP và các Học viện Dòng tu.
 2007-2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Dự bị Đại Chủng viện) của TGP Saigon – Tp.HCM.
 2007-2017: Trưởng ban Mục vụ Gia đình TGP Saigon – Tp.HCM. Thư ký Uỷ Ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGM Việt Nam.
 Từ năm 2009 đến nay: Thư ký HĐGM Việt Nam (Giáo tỉnh Saigon).
 Từ năm 2014: Chánh Văn Phòng HĐGM Việt Nam.
 25.8.2017: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phú tá TGP Saigon – Tp.HCM, hiệu toà Castri.
 14.10.2017: thụ phong Giám mục tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

 

Bài cùng chủ đề