Thông Báo: Số 57/TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A

Chính Tòa: Thông báo Số 57TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A

  1. Vào lúc 05g15 Chúa Nhật 12/11 Thánh Lễ Nhận Chức của HĐMVGX Mới, kính mời Toàn Thể HĐMVGX Nhiệm Kỳ 2017-2021 tham dự Thánh Lễ và nhận Văn Bằng Bổ Nhiệm. Cha Quản Xứ sẽ dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn Giáo Chức đã qua đời, xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Chúa Nhật ngày 12/11 Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt.

Các Phiên Chầu được phân công như sau:

+ 11g00-11g45: do Các Giáo họ: Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang cùng phụ trách. (mẫu 1)

+ 12g00-12g45: do Các Giáo họ: Anê Thành, Giuse Viên, Emmanuel Triệu cùng phụ trách. (mẫu 2)

+ 13g00–13g45: do Các Giáo họ: Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustino Huy cùng phụ trách. (mẫu 1)

+ 14g-14g45: do Các Giáo họ: Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm cùng phụ trách. (mẫu 2)

  1. Từ Thứ Hai 13/11 đến Chiều Thứ Bảy 18/11 Giáo Họ Đaminh Cẩm trực Phụng Vụ.
  2. Thứ Năm 16/11 sau Thánh Lễ 17g00 có Giờ Chầu Thánh Thể do Đoàn Phan Sinh phụ trách.
  3. Thứ Sáu 17/11 Lễ Nhớ Thánh nữ Êlisabeth Hunggari, Quan Thầy Hội Bác Ái Vinh Sơn Giáo xứ Chính Tòa. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Kính mời Quý Thầy Cô Công Giáo đã và đang tham gia Ngành Giáo Dục về tại Giáo Xứ Trà Kiệu để tham dự “Ngày Họp Mặt Giáo Viên Công Giáo Giáo Phận”. Thời gian từ 13g00-20g30 ngày Chúa Nhật 19/11/2017. Xin Quý Thầy Cô tham dự đăng ký tên tại Văn Phòng Giáo Xứ Chính Tòa.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng

Bài cùng chủ đề