5 Phút Lời Chúa
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy…” (Mt 6,1)
ĐẦU TRANG