5 Phút Lời Chúa
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)
ĐẦU TRANG