Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tại quý vị vừa nghe.” (Lc 5,21)

Suy niệm: Đức Giê-su đã đến trần gian và Ngài đã làm cho lời các ngôn sứ ngày xưa được nên trọn vẹn. Thật vậy, toàn dân đang mong ngóng Đấng Cứu Thế đến để giải thoát họ như lời ngôn sứ báo trước, thì giờ đây, Đức Giê-su khẳng định lời đó đang được ứng nghiệm nơi chính Ngài. Quả thật, từng lời nói, từng việc làm Chúa Giê-su thực hiện là những dấu lạ minh chứng điều đó. Tiếc thay, người Do Thái tại Na-da-rét, “nơi người sinh trưởng” đã không nhận biết chỉ vì mắt họ bị che khuất bởi một thành kiến: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?”

Mời Bạn: Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa mang lấy xác phàm nhân loại, để chữa lành nhân loại khỏi vết thương chết chóc của tội lỗi và phục hồi cho con người phẩm giá cao quý nhất là địa vị làm con cái Thiên Chúa. Não trạng trần tục ngày xưa đã ngăn cản người Do Thái nhận biết Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a thế nào, thì con người thời đại hôm nay cũng thế, trước tiên phải thanh luyện mình khỏi tinh thần thế tục đó thì mới có thể đón nhận Đức Ki-tô và Tin Mừng của Ngài.

Sống Lời Chúa: Trong kinh Vinh Danh, chúng ta tuyên xứng Đức Ki-tô là Chúa, là Đấng Thánh, là Con Đức Chúa cha, hôm nay Ngài đã đến để ở cùng chúng ta. Chúng ta hân hoan, tin tưởng, cậy trông và cùng bước cùng đi với Ngài trong hành trình đức tin của mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su chúng con cảm tạ Chúa vì muôn vàn ân sủng Chúa thương ban cho chúng con nhờ việc giáng sinh cứu độ chúng con – chúng con xin chúc tụng ngợi khen Ngài. Amen.