Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: “Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.” (Lc 5,26)

Suy niệm: Chứng kiến Chúa Giê-su truyền cho người bại liệt đứng dậy vác chõng mà đi, các kinh sư và người Pha-ri-sêu chỉ coi đó như việc thầy thuốc chữa bệnh và họ lầm bầm cho rằng Chúa phạm thượng khi nói Ngài có quyền tha tội. Trong khi đó, người bại liệt và các bạn của anh cũng như mọi người khác nhận ra sức mạnh thần linh nơi Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giê-su chứng tỏ Ngài có quyền năng chữa lành bệnh tật; và do đó, cũng chỉ mình Ngài là Đấng Cứu Độ có quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi là căn nguyên của mọi bệnh tật xác hồn.

Mời Bạn: Hằng ngày, Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao ân sủng. Nhất là qua bí tích Rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng ta có nhận ra việc kỳ diệu Chúa đã làm và ngợi khen cảm tạ Ngài để cuộc sống của chúng ta được nâng lên xứng với phẩm hạnh của con cái Thiên Chúa và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài, hay chỉ nhìn bằng con mắt thế tục, coi những ân huệ Chúa ban như những lợi lộc vất chất đời này mà thôi?

Sống Lời Chúa: Nhớ đến một ơn Chúa ban cho bạn để dâng lời cảm tạ Ngài, và trong ngày, bạn thực hiện một việc phục vụ như một hành động đáp lại tình yêu Chúa và lan toả hồng ân Chúa cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy và nhận ra tình yêu và ân huệ của Chúa ban cho mỗi ngày, để chúng con biết ngợi khen cảm tạ và tôn vinh Chúa cho xứng đạo làm con. Amen.