Thông Báo: Số 49/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C