“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,7)

Suy niệm: Khi ma quỉ cám dỗ Chúa biến đá thành bánh để ăn cho đỡ đói, Giê-su trả lời “người ta sống không nguyên bởi cơm bánh”. Thế mà mỗi khi thấy ai đói ăn, Chúa lại động lòng thương, và dành mọi ưu tiên để làm cho người ta được no lòng chắc dạ. Các môn đệ đói, bứt lúa để ăn trong ngày Sa-bát – mà người Pha-ri-sêu cho thế là phạm luật – Chúa không trách lại còn “bênh” các ông trước mặt những người Pha-ri-sêu đang bắt bẻ. Còn nhớ những lần Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa coi việc kiếm cái gì đó cho dân ăn no là quan trọng còn hơn việc giảng Lời Chúa cho họ nữa.

Mời Bạn: Bạn có thắc mắc vì sao Chúa làm thế không nhỉ? Chúa giải thích cho bạn liền đó: Chúa cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Các môn đệ theo Chúa với lòng mộ mến dù Ngài là Đấng “không có nơi gối đầu”. Dân chúng say mê nghe Lời Chúa suốt ba ngày đến độ quên cả ăn. Trước cảnh tượng như thế “Chúa luôn động lòng thương”: Có bao giờ Chúa để họ ra đi mà lòng còn đói đâu? Phần bạn, bạn cứ đến với Chúa với cả tấm lòng đi. Chúa sẽ không phụ lòng bạn đâu!

Chia sẻ: Bạn nghĩ sao về cách bạn thực hành luật kiêng việc xác trong ngày Chúa Nhật và lễ buộc?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm việc thờ phượng Chúa, nhất là việc giữ ngày Chúa Nhật, bạn hãy dành cho việc đó mọi ưu tiên hàng đầu và làm thật trọn vẹn đừng bớt đầu xén đuôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con vẫn đọc trong 10 điều răn: “thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự”. Xin giúp con sống đúng với điều con đọc. Amen.