Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.(Ga 6,11)

Suy niệm: Phép lạ hóa bánh ra nhiều đều được cả bốn Tin Mừng thuật lại, được Giáo hội hiểu đây là hình bóng tiên trưng của bí tích Thánh Thể. Nhưng đọc kỹ đoạn văn này, chúng ta mới thấy cái tinh túy của Tin Mừng ‘phượng hoàng’ (Gio-an). Cả ba Tin Mừng Nhất lãm đều mô tả Chúa cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát (x. Mt 15,29-37; Mc 8,1-9; Lc 9,11-17), còn Gio-an lại kể rằng chính Ngài phân phát cho mọi người. Cử chỉ tự tay phân phát chính là hình ảnh rõ nét nhất của hy tế thập giá nơi Đức Giê-su. Chính Ngài trao ban ‘bánh sự sống muôn đời’ (Ga 6,27). Cái chết của Đức Giê-su không chỉ chuộc tội cho nhân loại, mà còn trở thành thần lương cho chúng ta trên đường dương thế, một bảo chứng cho sự sống muôn đời.

Mời Bạn: Bạn được mời gọi đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho Thiên Chúa và Giáo Hội, như cậu bé trong Tin Mừng. Điều đó thật ý nghĩa. Nhưng sẽ trọn vẹn hơn khi chính bạn không chỉ đóng góp, mà còn tự mình phân phát cái mình đóng góp nữa. Điều ấy thật tuyệt vời. Đó là chính hình ảnh mà thầy Giê-su mời mọi bạn hôm nay.

Chia sẻ: “Của cho không bằng cách cho.” Cách của bạn hiến dâng cho Chúa là gì?

Sống Lời Chúa: Làm mọi việc phục vụ với tâm tình của bà goá nghèo “dâng hết những gì mình có” để xứng đáng được Chúa khen là người dâng nhiều hơn cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con của ăn thường tồn. Xin cho con biết cho Chúa tất cả, để con nên khí cụ bình an của Chúa. Amen.