“Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,62)

Suy niệm: Chúa Giê-su “đi guốc trong bụng” những người tìm Ngài sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Việc tìm kiếm này phản ánh mục đích đầy vụ lợi của họ là có của ăn mà không phải vất vả làm việc. Dẫu biết rằng thực mới vực được đạo nhưng “người ta còn phải sống nhờ mọi lời miệng Chúa phán ra” nữa, chứ không chỉ nhờ cơm bánh mà thôi. Nếu không cẩn thận, chúng ta cũng dễ rơi vào cung cách giữ đạo vụ lợi: theo Chúa vì những mục đích trần thế, chứ không phải vì Ngài là Đấng Tạo Hóa dựng nên ta, là Cha nhân lành của ta. Đã từng có lúc trong thế kỷ trước, một số Ki-tô hữu tại Việt Nam bị mang tiếng là “theo đạo có gạo mà ăn”, song ngày nay không loại trừ còn có những tín hữu, nếu không được đáp ứng các nhu cầu vật chất khi cầu nguyện, họ sẵn sàng lơ là, nguội lạnh, thậm chí từ bỏ Chúa.

Mời Bạn: Bạn hãy nhớ lại có lần Chúa Giê-su cũng dạy bạn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Người sẽ ban cho sau (x. Mt 6,33) để xác định con đường đức tin mình đang đi, mục tiêu tối hậu đời mình đang hướng đến. Chính nhờ sự xác tín này, chúng ta sẽ nhìn các vấn đề xảy ra trong cuộc sống không chỉ dừng ở “số lượng,” nhưng còn ở tại các giá trị lâu bền muôn đời nữa.

Sống Lời Chúa: Trong lời cầu nguyện, bạn xin Chúa ơn bình tâm trong mọi hoàn cảnh, dẫu lắm khi những nhu cầu cuộc sống không được đáp ứng.Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con biết được mục đích cuộc đời con trên trần gian này. Xin cho con biết tìm Chúa như là chuyện quan hệ nhất trên đời, vì những ai thành tâm tìm Chúa sẽ không thất vọng bao giờ! Amen.