303. Người can đảm là người thế nào?
– Là người khi nhận ra điều tốt, thì luôn mạnh dạn bảo vệ, dù tới cuối cùng họ có phải hy sinh tính mạng mình. [1809-1837] → 295

Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. – 2 Tm 4,2

“Người can đảm, dù may hay rủi cũng coi như tay phải và tay trái, họ dùng cả hai.” – Thánh nữ Catarina Siena