Bản Tin 367 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A 05/3/2017