Bản Tin 368 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A 12/3/2017