Bản Tin 369 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A 19/3/2017