Bản Tin 398 – Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm A 05/11/2017