Bản Tin 452 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B 16/12/2018