Bản Tin 453 – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B 23/12/2018