Bản Tin 503 – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A 08/12/2019