Bản Tin 506 – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Năm A 29/12/2019