Bản Tin 507 – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A 05/01/2020