Bản Tin 509 – Chúa Nhật 2 Thường Niên A 19/01/2020