Bản Tin 265 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B 01/3/2015
  BẢN TIN 265      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN II Mùa Chay. 01/3/2015 “Đây  là Con […]
Bản Tin 264 – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B 22/02/2014
  BẢN TIN 264      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN I MC. 22/02/2015        “Anh  em hãy […]
Bản Tin 263 – Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm B 15/02/2014
  BẢN TIN 263      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN. 15/02/2015        Đức Giê-su chạnh […]
Bản Tin 262 – Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B 08/02/2014
  BẢN TIN 262        PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN. 08/02/2015        Bà  mẹ […]
Bản Tin 261 – Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B 01/02/2014
  BẢN TIN 261      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN. 01/02/2015        “Giáo  lý thì […]
Bản Tin 260 – Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B 25/01/2014
  BẢN TIN 260        PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN. 25/01/2015        Họ liền […]
Bản Tin 259 – Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Năm B 18/01/2014
  BẢN TIN 259      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN. 18/01/2015 Khởi  đầu tuần lễ […]
Bản Tin 258 – Chúa Nhật Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Năm B 11/01/2014
  BẢN TIN 258       PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN. 11/01/2015        “Có  Đấng quyền […]
Bản Tin 257 – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm B 04/01/2014
  BẢN TIN 257        PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH. 04/01/2015         “Bấy giờ […]
Bản Tin 256 – Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm B 28/12/2014
  BẢN TIN 256      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT  TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Kính Thánh […]
ĐẦU TRANG