Bản Tin 234 – Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A 27/7/2014
  BẢN TIN 234      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. 27/7/2014 “Nước Trời giống như […]
Bản Tin 233 – Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A 20/7/2014
  BẢN TIN 233      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. 20/7/2014 “Đầy tớ nói: ‘Vậy […]
Bản Tin 232 – Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A 13/7/2014
  BẢN TIN 232      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. 13/7/2014 “Hạt rơi xuống vệ […]
Bản Tin 231 – Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A 06/7/2014
  BẢN TIN 231      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 06/7/2014 “Tất cả những ai […]
Bản Tin 230 – Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A 29/6/2014
  BẢN TIN 230      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. 29/6/2014 “Thầy là Đấng Ki-tô, […]
Bản Tin 229 – Chúa Nhật Mình và Máu Thánh Chúa – Năm A 22/6/2014
  BẢN TIN 229      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. 22/6/2014 […]
Bản Tin 228 – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm A 8/6/2014
  BẢN TIN 228      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 15/6/2014 “Mọi sự […]
Bản Tin 227 – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A 8/6/2014
  BẢN TIN 227      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 8/6/2014 Nói […]
Bản Tin 226 – Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A 25/5/2014
  BẢN TIN 226      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH 25/5/2014 “Nếu anh em […]
Bản Tin 225 – Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A 18/5/2014
  BẢN TIN 225      PHỤNG VỤ LỜI CHÚA    CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH 18/5/2014 Ông Tô-ma nói […]
ĐẦU TRANG