GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Anrê Nguyễn Quang Liêm & Chị Têrêxa Lê Thị Thu Thoa sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00 thứ sáu 28/02/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.