Báo Hỷ: Anh Giacôbê Lê Trung Hiếu & Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Saly sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 02/01/2017