GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phaolô Nguyễn Bửu Phạm Hoàng và Chị Anna Trang Thị Dạ Hương

sẽ cử hành Bí tích Hôn phối vào lúc 17g00, ngày thứ tư 08/01/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.