GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Philipphê Lê Tự Quốc Đạt và Chị Catarina Nguyễn Thị Hồng Mỵ

sẽ cử hành Bí tích Hôn phối vào lúc 17g00, ngày thứ sáu 10/01/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.