Báo Hỷ: Anh Tađêô Nguyễn Anh Tuấn & Chị Isave Nguyễn Thị Kim Chi sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 04/01/2017