Báo Hỷ: Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Hoài Ân & Anh Võ Anh Tuân sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 02/01/2017