Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Ông Louis Nguyễn Văn Dương
Sinh ngày 15/3/1927
tại Đà Nẵng
hiện ở tại 283/4 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng
 thuộc Giáo họ Anrê Trần Văn Trông, giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 17g05 ngày 22 tháng 01 năm 2014.
 
Lễ Hối tử lúc 17g00 ngày 23 tháng 01 năm 2014.
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 23 tháng 01 năm 2014.
 
Thánh lễ an táng lúc 05g00 ngày 27 tháng 01 năm 2014 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
và an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Phú Thượng.
 
kính báo.