Cáo phó: Đức giám mục PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN đã được Chúa gọi về