CÁO PHÓ
Dòng thánh Phaolô thành Chartres
Tỉnh dòng Đà Nẵng trân trọng kính báo:

Nữ tu Ange Marie THÂN THỊ NHIỆM, Anne

đã được Chúa gọi về vào lúc 7 giờ 45’, ngày 13 tháng 11 năm 2019,
tại Cộng đoàn Hưu Dưỡng, Đà Nẵng.
Hưởng thọ 85 tuổi.
Tu dòng 60 năm

Nguồn: giaophandanang.org