Cáo Phó Nữ Tu Ange Marie Thân Thị Nhiệm, Anne – SPC