CÁO PHÓ
Dòng thánh Phaolô thành Chartres
Tỉnh dòng Đà Nẵng trân trọng kính báo:
Nữ tu Elise Des Anges HUỲNH THỊ HÁT
đã được Chúa gọi về vào lúc 20 giờ 40’, ngày 11 tháng 02 năm 2020,
tại Cộng đoàn Hưu Dưỡng, Đà Nẵng.
Hưởng thọ 76 tuổi, Tu dòng 54 năm