Cáo Phó Ông Cố Antôn – Thân Phụ Cha Phaolô Ngô Tấn Thu