Cáo Phó Ông Cố Phêrô Nguyễn Lịch – Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Kinh