Cha Giuse Phạm Nguyên Huy nhận sứ vụ phụ tá Giáo xứ Phú Thượng