Giáo Xứ Vĩnh Điện
Giáo Xứ Vĩnh Điện
Giáo Xứ Vĩnh Điện Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày thành […]
Giáo Xứ Sơn Trà
Giáo Xứ Sơn Trà
  Giáo Xứ Sơn Trà Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Lễ Chúa Kitô Vua Ngày bổn mạng: 26/11 […]
Giáo Xứ Nhượng Nghĩa
Giáo Xứ Nhượng Nghĩa
  Giáo Xứ Nhượng Nghĩa Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô Ngày […]
Giáo Xứ Gia Phước
Giáo Xứ Gia Phước
          Giáo Xứ Gia Phước Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ An Thượng
Giáo Xứ An Thượng
      Giáo Xứ An Thượng Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Thánh Gioan Ngày bổn mạng: 27/12 Ngày thành […]
Giáo Xứ Cồn Dầu
Giáo Xứ Cồn Dầu
  Giáo Xứ Cồn Dầu Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ An Hải
Giáo Xứ An Hải
  Giáo Xứ An Hải Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời         Ngày bổn mạng: Ngày thành […]
Giáo Xứ  Hội An
Giáo Xứ Hội An
  Giáo Xứ  Hội An Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Thánh  Tâm Chúa Giêsu Ngày bổn mạng: Lễ […]
Giáo Hạt Hội An – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Hội An – Giáo Phận Đà Nẵng
HẠT HỘI AN                   Cha Hạt trưởng : Bônaventura MAI THÁI Giáo xứ / Bổn mạng Địa chỉ / Điện […]
ĐẦU TRANG