Giáo Xứ  Hội An
Giáo Xứ Hội An
  Giáo Xứ  Hội An Thuộc Giáo Hạt Hội An Bổn mạng: Thánh  Tâm Chúa Giêsu Ngày bổn mạng: Lễ […]
Giáo Xứ Thanh Đức
Giáo Xứ Thanh Đức
  Giáo Xứ Thanh Đức Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày thành […]
Giáo Xứ Thanh Bình
Giáo Xứ Thanh Bình
  Giáo Xứ Thanh Bình Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Tâm Ngày bổn mạng: Tháng 6 hằng […]
Giáo Xứ Tam Tòa
Giáo Xứ Tam Tòa
  Giáo Xứ Tam Tòa Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm Ngày bổn mạng: 08/12 Ngày […]
Giáo Xứ Phước Tường
Giáo Xứ Phước Tường
  Giáo Xứ Phước Tường Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Giuse Ngày bổn mạng: 19/3 Ngày thành […]
Giáo Xứ Nội Hà
Giáo Xứ Nội Hà
    Giáo Xứ Nội Hà Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 […]
Giáo Xứ Ngọc Quang
Giáo Xứ Ngọc Quang
    Giáo Xứ Ngọc Quang Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày […]
Giáo Xứ Hoà Thuận
Giáo Xứ Hoà Thuận
  Giáo Xứ Hoà Thuận Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Giuse – Bạn Đức Maria Ngày bổn mạng: […]
Giáo Xứ Hoà Cường
Giáo Xứ Hoà Cường
  Giáo Xứ Hoà Cường Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Chính Trạch
Giáo Xứ Chính Trạch
  Giáo Xứ Chính Trạch Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Nữ Vương Hoàn Cầu Ngày bổn mạng: 22/8 […]
ĐẦU TRANG