Giáo Xứ Chính Trạch
Giáo Xứ Chính Trạch
  Giáo Xứ Chính Trạch Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Nữ Vương Hoàn Cầu Ngày bổn mạng: 22/8 […]
Giáo Xứ Chính Toà
Giáo Xứ Chính Toà
    Giáo Xứ Chính Toà Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu Ngày bổn mạng: […]
Giáo Xứ An Hòa
Giáo Xứ An Hòa
  Giáo Xứ An Hòa Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Chúa Kitô Vua Ngày bổn mạng: Chúa Nhật […]
Giáo Họ Phú Quý
Giáo Họ Phú Quý
  Giáo Họ Phú Quý Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Các Thánh Tử  Đạo VN Ngày bổn mạng: […]
Giáo Xứ Vân Đõa
Giáo Xứ Vân Đõa
  Giáo Xứ Vân Đõa Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm Ngày bổn mạng: 8/12 Ngày […]
Giáo Xứ Việt An
Giáo Xứ Việt An
  Giáo Xứ Việt An Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Thánh Tâm Ngày bổn mạng: 19/06 Ngày thành […]
Giáo Xứ Tiên Phước
Giáo Xứ Tiên Phước
  Giáo Xứ Tiên Phước Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Thánh  Tâm Ngày bổn mạng: 19/06 Ngày thành […]
Giáo Xứ Thuận Yên
Giáo Xứ Thuận Yên
  Giáo Xứ Thuận Yên Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Tam Thành
Giáo Xứ Tam Thành
  Giáo Xứ Tam Thành Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày bổn […]
Giáo Xứ Tam Kỳ
Giáo Xứ Tam Kỳ
  Giáo Xứ Tam Kỳ Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Chúa Ba Ngôi Ngày bổn mạng: Chúa Nhật […]
ĐẦU TRANG