Chung kết Giải Bóng Đá Hiệp Nhất Giáo Xứ Chính Tòa Lần II – 2018 03/9/2018