Chương trình Tết Sẻ Chia của giới trẻ Chính Tòa tại giáo xứ Hội Yên – 19/01/2020