05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM
“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại làm con vua ấy sao được?” (Mc 12,37)
04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: GIỚI RĂN ĐỆ NHẤT
Đức Giê-su nói: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,28-30)
03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHUYỆN Ở ĐỜI NÀY
“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ sống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)
02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN: TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)
31/05/20 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: GIỐNG NHƯ CHÚA KI-TÔ
“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)
30/05/20 THỨ BẢY TUẦN 7 PS: NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG
“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)
29/05/20 THỨ SÁU TUẦN 7 PS: CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA
Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con mến Thầy.” (Ga 21,15)
28/05/20 THỨ NĂM TUẦN 7 PS: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với […]
27/05/20 THỨ TƯ TUẦN 7 PS: ƯỚC MONG HIỆP NHẤT
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga 17,21)
26/05/20 THỨ BA TUẦN 7 PS: ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG
“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho […]
ĐẦU TRANG