29/08/20 THỨ BẢY TUẦN 21 TN: BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN
Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh mình. (Mc 6,17)
28/08/20 THỨ SÁU TUẦN 21 TN: CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP GỠ
“Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” (Mt 25,8)
27/08/20 THỨ NĂM TUẦN 21 TN: HÃY SẴN SÀNG
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)
26/08/20 THỨ TƯ TUẦN 21 TN: CHÚA NHÌN THẤY BÊN TRONG
“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27)
25/08/20 THỨ BA TUẦN 21 TN: THỰC THI ĐIỀU CHÍNH YẾU
“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23b)
24/08/20 THỨ HAI TUẦN 21 TN: CHÚA THẤY – THẤY CHÚA
Đức Giê-su nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” (Ga 1,50)
23/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A: PHÚC CHO TA!
“Người ta nói Con Người là ai?”... Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13.16)
22/08/20 THỨ BẢY TUẦN 20 TN: CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VÀ CÙNG VINH QUANG VỚI CHÚA
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc 1,30-32)
21/08/20 THỨ SÁU TUẦN 20 TN: LUẬT TRỌNG NHẤT: MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI
“Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,40)
20/08/20 THỨ NĂM TUẦN 20 TN: NIỀM VUI TIỆC NƯỚC TRỜI
“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2)
ĐẦU TRANG