14/04/20 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS: RÁP-BU-NI, LẠY THẦY!
14/04/20 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS: RÁP-BU-NI, LẠY THẦY!
Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni” (nghĩa là : ‘Lạy Thầy’). (Ga 20,16)
13/04/20 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS: CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VỚI CHÚA
13/04/20 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS: CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VỚI CHÚA
Thiên thần nói với các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói.” (Mt 28,5-6)
12/04/20 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A: TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN”
12/04/20 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A: TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN”
Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8)
11/04/20 THỨ BẢY TUẦN THÁNH: CHÚA CHẾT
11/04/20 THỨ BẢY TUẦN THÁNH: CHÚA CHẾT
Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)
10/04/20 THỨ SÁU TUẦN THÁNH Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NHÌN VÀ THẤY
10/04/20 THỨ SÁU TUẦN THÁNH Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NHÌN VÀ THẤY
Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 19,37b)
09/04/20 THỨ NĂM TUẦN THÁNH: YÊU ĐẾN CÙNG
09/04/20 THỨ NĂM TUẦN THÁNH: YÊU ĐẾN CÙNG
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)
08/04/20 THỨ TƯ TUẦN THÁNH: LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN
08/04/20 THỨ TƯ TUẦN THÁNH: LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN
Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)
07/04/20 THỨ BA TUẦN THÁNH: LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN
07/04/20 THỨ BA TUẦN THÁNH: LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN
“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37)
06/04/20 THỨ HAI TUẦN THÁNH: CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ
06/04/20 THỨ HAI TUẦN THÁNH: CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ
Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,7)
05/04/20 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NGƯỜI LÀ AI?
05/04/20 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: NGƯỜI LÀ AI?
Khi Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.” (Mt 21,10-11)
ĐẦU TRANG