01/09/20 Thứ Ba đầu tháng tuần 22 TN: Đấng thánh của Thiên Chúa
01/09/20 Thứ Ba đầu tháng tuần 22 TN: Đấng thánh của Thiên Chúa
Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Lc 4,33-34)
31/08/20 THỨ HAI TUẦN 22 TN: LỜI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM
31/08/20 THỨ HAI TUẦN 22 TN: LỜI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM
“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21)
30/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A: ĐỪNG LÀ XA-TAN CỦA NHAU!
30/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A: ĐỪNG LÀ XA-TAN CỦA NHAU!
“Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa.” (Mt 16,23)
29/08/20 THỨ BẢY TUẦN 21 TN: BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN
29/08/20 THỨ BẢY TUẦN 21 TN: BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN
Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh mình. (Mc 6,17)
28/08/20 THỨ SÁU TUẦN 21 TN: CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP GỠ
28/08/20 THỨ SÁU TUẦN 21 TN: CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP GỠ
“Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” (Mt 25,8)
27/08/20 THỨ NĂM TUẦN 21 TN: HÃY SẴN SÀNG
27/08/20 THỨ NĂM TUẦN 21 TN: HÃY SẴN SÀNG
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)
26/08/20 THỨ TƯ TUẦN 21 TN: CHÚA NHÌN THẤY BÊN TRONG
26/08/20 THỨ TƯ TUẦN 21 TN: CHÚA NHÌN THẤY BÊN TRONG
“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27)
25/08/20 THỨ BA TUẦN 21 TN: THỰC THI ĐIỀU CHÍNH YẾU
25/08/20 THỨ BA TUẦN 21 TN: THỰC THI ĐIỀU CHÍNH YẾU
“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23b)
24/08/20 THỨ HAI TUẦN 21 TN: CHÚA THẤY – THẤY CHÚA
24/08/20 THỨ HAI TUẦN 21 TN: CHÚA THẤY – THẤY CHÚA
Đức Giê-su nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” (Ga 1,50)
23/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A: PHÚC CHO TA!
23/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A: PHÚC CHO TA!
“Người ta nói Con Người là ai?”... Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13.16)
ĐẦU TRANG