22/08/20 THỨ BẢY TUẦN 20 TN: CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VÀ CÙNG VINH QUANG VỚI CHÚA
22/08/20 THỨ BẢY TUẦN 20 TN: CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VÀ CÙNG VINH QUANG VỚI CHÚA
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc 1,30-32)
21/08/20 THỨ SÁU TUẦN 20 TN: LUẬT TRỌNG NHẤT:  MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI
21/08/20 THỨ SÁU TUẦN 20 TN: LUẬT TRỌNG NHẤT: MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI
“Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,40)
20/08/20 THỨ NĂM TUẦN 20 TN: NIỀM VUI TIỆC NƯỚC TRỜI
20/08/20 THỨ NĂM TUẦN 20 TN: NIỀM VUI TIỆC NƯỚC TRỜI
“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2)
19/08/20 THỨ TƯ TUẦN 20 TN: CẢ CÁC ANH NỮA
19/08/20 THỨ TƯ TUẦN 20 TN: CẢ CÁC ANH NỮA
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)
18/08/20 THỨ BA TUẦN 20 TN: …KHÓ HƠN LẠC ĐÀ…
18/08/20 THỨ BA TUẦN 20 TN: …KHÓ HƠN LẠC ĐÀ…
Chúa Giê-su nói: “Thầy nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19,24)
17/08/20 THỨ HAI TUẦN 20 TN: CHÚA ĐÒI HỎI MỘT TẤM LÒNG
17/08/20 THỨ HAI TUẦN 20 TN: CHÚA ĐÒI HỎI MỘT TẤM LÒNG
Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,22)
16/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A: MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ
16/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A: MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ
Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mc 15,28)
15/08/20 THỨ BẢY TUẦN 19 TN – Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: TẠ ƠN CHÚA THẬT LÒNG
15/08/20 THỨ BẢY TUẦN 19 TN – Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: TẠ ƠN CHÚA THẬT LÒNG
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,46-48)
14/08/20 THỨ SÁU TUẦN 19 TN: BẬC SỐNG NÀO CŨNG CAO ĐẸP
14/08/20 THỨ SÁU TUẦN 19 TN: BẬC SỐNG NÀO CŨNG CAO ĐẸP
Chúa Giê-su nói: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”… Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Chúa Giê-su nói: “Không phải cũng hiểu được câu nói ấy. Chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được mà thôi.” (Mt 19,6.10-11)
13/08/20 THỨ NĂM TUẦN 19 TN: THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG
13/08/20 THỨ NĂM TUẦN 19 TN: THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG
Bấy giờ ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)
ĐẦU TRANG