Nằm trong kế hoạch mục vụ Năm Tân Phúc Âm Hoá Gia Đình, hôm nay 05/5, Cha Quản Xứ đã đến dâng Thánh lễ tại gia đình ông FX Nguyễn Văn Hiến, có người thân bị bại liệt lâu năm, thuộc giáo họ Anê Thành.

–> Khởi Đầu Kế Hoạch Thăm Viếng và Dâng Thánh Lễ Tại Gia Đình Trong Giáo Xứ

Dưới đây là một số hình ảnh: